Jumaat, 2 Ogos 2013

Sejarah Ulum Al-QuranPada Peringkat awal penulisan mengenai ulum al-Quran dalam bentuk topik-topik tertentu sahaja dan belum terkumpul dalam bentuk kitab. Antara topik yang ditulis ialah seperti :

1.Al-Nasikh wa al-Mansukh (hukum hakam yang dibatal dan diganti)
Oleh: Qatadah b Da'amah al-Sudusi (m.118H)

2.Majaz alQuran (bahasa kiasan)
Oleh:Abu Ubaydah b Ma'mar b Al-Muthanna (m.209H)

3. Asbab al-Nuzul (peristiwa turun ayat)
Oleh :Ali b al-Madini (m.234H) iaitu guru kepada Imam Bukhari
Oleh : Al Wahid al-Nisaburi (m.468H)

4. Ta'wil Musykil al-Quran (tafsir ungkapan yang sukar difahami)
Oleh :Ibn Qutybah al-Dinawari (m.276H)

5. Gharib al-Quran
Oleh :Abu Bakr al-Sijistani (m.330H)

6. Talkhis al-Bayan fi Majazat al-Quran (meringkaskan penjelasan yang majaz )
Oleh: Al Syarif al-Radiy (m.406H)

7. Al-Qiraat al-Sab'un ( cara 7 bacaan alquran)
Oleh : Abu Uthman al-Dani (m.444H)

8. 'Irab al-Quran
Oleh :Abu al-Hassan al-Hawfi (m.403H)

9. Al-Waqf wa al-Isti'naf
Oleh : Abu Ja'far Ahmad al-Nuhhas (m.338H)

10. Al-Nukat fi 'ijaz al-Quran
Oleh :Al -Rummani (m.386H)

11. Al-Tibyan fi Aqsam al-Quran ( Penjelasan pada sumpah)
Oleh:Ibn Qayyim al-Jawziyyah(m.751H)

12.Al-Burhan fi Tartib Suwar al-Quran
Oleh :Abu Ja'afar Ahmad b Al-Zubyr(m.708H)

13.Jadal al-Quran (perdebatan )
Oleh :Najm al-Din al-Tufi (m.716H)

14.Nazm al-Durar fi al-Ayat wa al-Suwar
Oleh :Burhan al-Din al-Biqa'l (m.885H)

15. Tanasuq al-Durar fi Tanasub al-Suwar
Oleh : Jalal al-Din al-Suyuti (m.911H)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan