Jumaat, 28 Januari 2011

PERANAN PELAJAR

Peranan Pelajar
1
PERANAN PELAJAR
Oleh – Al-Maududi
Pendahuluan
Dengan nama Allah yang pemurah lagi mengasihani. Segala puji tertentu
bagi Allah, dan sejahtera ke atas seluruh hambaNya yang terpilih.
Sebelum saya masuk kepada tajuk yang hendak saya sampaikan kepada
saudara-saudara, sukalah saya melahirkan perasaan gembira yang tersemat di
hati saya. Apa yang saya lihat di seluruh universiti dan pusat-pusat pengajian di
dunia Islam, bahkan di setengah-setengah dunia bukan Islam, wujudnya
kumpulan pemuda Islam yang beriman penuh dengan 'akidah Islam, menyedari
tanggungjawab mereka sebagai orang Islam dan sanggup mengorbankan
sepenuh tenaga mereka untuk menegakkan semangat Islam di pusat-pusat
pengajian tinggi tersebut.
Gejala ini patut sangatlah mendapat sanjungan, penghargaan dan
sambutan dari orang yang mempunyai perasaan tulus ikhlas kepada dunia
Islam, kerana Allah dengan kemurahanNya telah mengurniakan kepada
umatnya yang lemah ini pemuda-pemuda yang tahu akan tanggungjawab.
Mereka ini menunaikan tanggungjawab itu secara aktif dengan penuh kesedaran
di pusat-pusat pengajian tinggi dalam semua bidang pendidikan, sekalipun
sistem pendidikan di seluruh dunia Islam sekarang ini dikuasai oleh cara berfikir
dan tradisi barat.
Adapun tajuk yang ingin saya sampaikan di sini ialah: Apakah peranan
yang harus dimainkan oleh pemuda, khususnya pelajar-pelajar dalam membina
masa depan dunia Islam?
Keadaan dan masalah yang sama
Sebelum itu saudara-saudara patutlah percaya bahawa perbualan saya ini
saya tujukan kepada semua pelajar di seluruh dunia Islam; iaitu satu kawasan
dunia yang telah menyerah kalah kepada fikiran dan tamadun barat setelah
merengkok secara langsung beberapa lama di bawah penindasan mereka. Setiap
cabang kehidupan mereka yang antaranya ialah pelajaran dan pendidikan
membayangkan teori-teori dan sistem yang diterima dari barat.
Peranan Pelajar
2
Sesungguhnya segala keadaan dan corak hidup yang ada di seluruh
dunia Islam pada hari ini adalah sama. Kerana itu para pelajar di dunia Islam
menghadapi problem yang sama.
Umat Islam dan bukannya negeri Islam
Perkara kedua yang harus saudara-saudara berikan perhatian, bahawa
bukanlah maksud saya dengan NEGERI-NEGERI ISLAM itu sempadansempadan
negerinya yang memanjang, bukit bukaunya yang mengawan,
sungai-sungainya yang tenang atau air terjunnya yang menjunam. Apa yang
saya maksudkan ialah penduduknya yang hidup dalam kawasan-kawasan yang
berkenaan.
Adalah diketahui bahawa manusia itu sentiasa terdedah kepada
kemusnahan. Setiap orang ada ajalnya yang sudah ditetapkan. Oleh itu
hendaklah kita memindahkan dengan amanah, suci dan jujur segala apa yang
kita warisi daripada orang terdahulu dari kita kepada generasi akan datang
sekiranya kita ingin melihat segala tamadun dan kebudayaan kita kekal di
negeri-negeri itu. Bukan ini saja, bahkan kita mesti memupuk supaya generasi
akan datang sanggup memikul amanah yang berat ini dengan penuh
kemampuan dan kesedaran, agar mereka juga berkesanggupan memindahkan,
amanah itu kepada generasi-generasi yang berikutnya.
Hakikat kemusnahan umat
Sesungguhnya umat-umat yang telah lenyap tanpa meninggalkan kesan
itu bukanlah ertinya lenyap dari dunia ini, tetapi sebenarnya ialah keruntuhan
kebangsaannya dari alam nyata. Maksud kita apabila kita mengatakan bahawa
tamadun bangsa BABIL dan FIR'AUN itu telah lenyap, ertinya tamadun bangsabangsa
itu telah hilang ciri-cirinya ditelan zaman. Adapun generasi bangsa Babil
itu masih membiakkan keturunannya, tetapi identiti kebangsaannya telah
lenyap. Begitu juga tamadun bangsa Mesir tua masih kekal di muka bumi, tetapi
tamadun yang dikenali dengan nama Tamadun Fir'aun tidak lagi dilihat
kesannya.
Segalanya itu ialah kerana generasi mereka yang silih berganti telah
hilang kemampuan untuk memindahkan pusaka warisan yang diwarisinya dari
generasi yang lalu kepada jenerasi yang lahir selepasnya.
Oleh yang demikian nyatalah bahawa generasi sesuatu bangsa itu apabila
hiiang identiti kebangsaannya dan hancur ke dalam identiti yang lain tnaka
itulah ertinya bangsa itu telah lenyap dan musnah.
Peranan Pelajar
3
Sejarah telah membuktikan bahawa dua belas golongan dari bangsa Israel
telah hilang dan dunia ini dan tidak ditemui oleh sejarah hingga hari ini. Dalam
hal ini tidak pula diriwayatkan bahawa mereka telah dibunuh kesemuanya atau
telah dilenyapkan asal-usulnya dari muka bumi ini untuk selama-lamanya.
Sebenarnya apa yang dimaksudkan dalam hal ini ialah kesedaran keisraelan
telah lenyap dari golongan itu dan kesedaran itu tidak berpindah kepada
generasi-generasi yang lahuselepas mereka. Apabila lenyap sifat keisraelan dan
tamadun keisraelan tadi lalu meresaplah ia ke dalam bangsa-bangsa lain di
dunia ini hingga anak cucu mereka sendiri tidak mengetahui yang mereka itu
berketurunan Israel.
Dari sini nyatalah bahawa hidup dan kekalnya sesuatu bangsa itu adalah
bergantung kepada sikap ingin menyediakan generasi akan datangnya supaya
meraka berkemampuan menielihara identiti kebangsaannya. Mungkin inilah
tajuk penting yang hendak saya terangkan dengan jelas kepada saudara semua.
Kewajipan memindahkan perbendaharaan tamadun pada
generasi akan datang
Sesungguhnya bumi yang saudara-saudara hidup di atasnya ini telah pun
diteroka oleh orang-orang yang terdahulu dari saudara supaya tamadun Islam
dapat bertapak di atasnya, supaya dikuatkuasakan pelaksanaan peraturanperaturan
hidup yang mereka anuti dan supaya diperintah oleh undang-undang
yang dianggap benar dan peraturan-peraturan sistem kerja yang mereka fikirkan
baik.
Perlu kita ingat bahawa kekalnya generasi Islam adalah bergantung
penuh di atas usaha generasi yang akan datang untuk memindahkan tamadun
Islam dalam bentuk hidayah ketuhanannya yang kita warisi dari nenek moyang
kita yang mulia dan yang telah membezakan kita dari bangsa-bangsa lain di
dunia.
Sudah pasti bahawa setiap orang Islam tidak akan kekal, tetapi umat
Islam boleh kekal sepanjang masa, dengan syarat ada kemampuan yang
diperlukan dalam setiap peringkat masa untuk memindahkan perbendaharaan
tamadun kepada generasi yang akan datang. Pemindahan ini hendaklah sentiasa
berjalan dalam setiap pertukaran generasi.
Sekiranya kita tidak sanggup mengekalkan sifat-sifat istimewa tamadun
yang membezakan umat kita itu, dan generasi muda kita pula tercekup dengan
tamadun asing, katakan tamadun Amerika umpamanya, lalu terpengaruh
dengannya dan terbentuk dengan acuannya tidak lagi dengan acuan tamadun
Islam, maka lambat laun bumi ini akan bertukar menjadi bumi Amerika.
Peranan Pelajar
4
Ya, generasi Islam akan tinggal di bumi itu, tetapi ianya dibentuk dengan
acuan Amerika yang menandakan tamadun Islam tidak lagi kekal di atas bumi
yang dikhususkan untuk umat Islam. Itulah yang menandakan kekalnya
tamadun lain yang menghapuskan identiti kebangsaan kita atau dengan lebih
tepat identiti keislaman kita.
Maka hendaklah saudara-saudara mengamati kedudukan masalah yang
dihadapi oleh pelajar-pelajar ini dan memahami bagaimana penting peranan
masalah ini dalam sejarah.
Masalah ini tidaklah merupakan masalah pelajaran semata-mata, bahkan
ianya juga menjadi masalah yang mempunyai hubungan langsung dengan
adanya identiti Islam dan juga dianggap menjadi masalah hidup mati identiti itu
secaia terus menerus.
Hidup kita tidak akan kekal sebagai satu umat Islam melainkan apabila
kekalnya anak-anak muda kita yang sedang melalui peringkat pembentukan dan
persediaan di pusat-pusat pengajian dan pendidikan. Kekal dalam erti
berpegang teguh dengan tamadun Islam, mengibarkan benderanya serta
menyeru kepadanya.
Dua cara untuk memindahkan perbendaharaan tamadun.
Tujuan ini tidak akan terlaksana melainkan dengan dua jalan.
Jalan pertama:
melaksanakannya.
Pelajar-pelajar sendiri hendaklah bergerak
Jalan kedua:
pendidikan yang boleh mencapai kepada tujuan ini. Sekarang saya terangkan
secara ringkas berhubung dengan kedua-kedua cara tersehut.
Pemerintah hendaklah merangka polisi pelajaran dan
Jalan yang khusus bagi pelajar
Pelajar-pelajar yang sedang berada di universiti-universiti dan fakultifakulti
tentulah sudah besar, matang, mempunyai kesedaran dan boleh
membezakan di antara buruk dan baik. Begitu juga pelajaran yang diterimanya
membolehkan mereka mengetahui identiti mereka jika mereka mahu dan juga
membolehkan mereka maju ke hadapan jika mereka bergerak.
Segala kerumitan dalam hal ini bukanlah menjadi beban kerajaan sematamata,
bahkan menjadi tanggungjawab pelajar-pelajar juga. Pelajar-pelajar adalah
muda-muda belaka. Mereka hendaklah menyedari secara sungguh-sungguh
bahawa mereka adalah orang Islam yang dijemput untuk hidup di atas muka
bumi ini dengan cara hidup yang bercorak Islam. Hal ini memastikan diri
Peranan Pelajar
5
mereka bersemarak dengan api cinta untuk mengetahui apakah sistem yang
menjamin hidup mati mereka dan apakah sifat-sifat nyata yang membezakan
umat Islam, iaitu sifat-sifat yang mesti ada untuk hidup mati identiti Islam.
Prinsip-prinsip utama islam
Hakikat Islam dan prinsipnya ialah akidah tauhid, kerasulan dan beriman
dengan hari kiamat. Maka wajiblah bagi setiap orang Islam mengetahui asas
yang tiga ini. Patut juga ia mengetahui bahawa prinsip-prinsip ini apabila
diresapi oleh perasaan syak atau apabila ia lemah maka ianya tidak boleh hidup
lagi di dunia ini di bawah lindungan tamadun Islam.
Apa saja bentuk syak dan kelemahan yang menembusi akidah-akidah ini
dan asas-asas hakikat Islam, ianya akan memupuskan tamadun Islam hingga ke
akar umbinya. Sesudah itu bumi ini bukan lagi bumi Islam jika sekiranya
tamadun Islam tidak ada di situ. Begitu juga tamadun Islam tidak akan kekal di
dunia ini jika tidak diteraskan atau disokong oleh tiga prinsip tersebut.
Pentingnya pemusatan kuasa ke arah mengawasi prinsipprinsip
itu
Sesungguhnya apa yang patut diberi perhatian yang lebih berat dari yang
lain ialah bahawa pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran keislaman
hendaklah bangun menentang segala gerakan anti Tuhan dan fahaman
kebendaan yang bergerak untuk mengabui atau meragu-ragukan akidah Islam
serta melemahkan orang yang beriman kepadanya. Dengan itu mereka tidak
akan menentang segala gerakan yang bertujuan menghapuskan akidah-akidah
ini dan menghalangnya dari bertapak di kalangan mereka.
Pelajar-pelajar harus menentang gerakan tersebut dengan apa cara
sekalipun demi menjaga hidup mati identiti Islam di muka bumi ini. Perlu
diketahui bahawa orang yang menimbulkan keraguan ke dalam fikiran orang
ramai tentang akidah di bumi Islam ini, maka dia bukan saja melakukan dosa
kufur atau murtad, bahkan ia telah melakukan pengkhianatan yang maha
dashyat terhadap hak bumi Islam dan juga ia berniat mencabutnya hingga ke
akar umbinya.
Ini adalah satu hakikat yang mesti disematkan di hati saudara-saudara
semua. Jika ada di antara saudara-saudara yang mencuaikan perkara ini maka
hendaklah beri peringatan akibat-akibat masa akan datang. Dengan demikian
tidaklah dibiarkan fikiran-fikiran yang merosakkan dan prinsip-prinsip anti
Tuhan itu tumbuh subur di pusat-pusat pengajian tinggi, di universiti-universiti
atau di sekolah-sekolah dalam negara-negara Islam. Dengan demikian juga
Peranan Pelajar
6
dapatlah dielakkan dari tersebarnya falsafah-falsafah yang merosakkan prinsip
asasi Islam dan yang mengkaburkannya yang sudah tentu membuahkan hasilhasilnya
yang tidak diingini.
Pentingnya berpegang dengap akhlak Islam dan tamadunnya
Perkara kedua yang wajib diberi perhatian oleh saudara-saudara kita
pelajar-pelajar muda ialah mereka patut menyedari bahawa perjuangan hidup
mati kita bukan saja bergantung kepada akidah Islam, bahkan bergantung juga
kepada akhlak dan nilai-nilai Islam, kerana adanya hubungan yang rapat antara
akidah dan akhlak, bahkan wujudnya salah satu darinya memestikan adanya
yang satu lagi. Sesungguhnya akidah Islamlah yang memestikan kita berpegang
dengan akhlak dan nilai-nilai yang tertentu.
Apa yang dapat dilihat sejak zaman berzaman bahawa pusat-pusat
pengajian tinggi kita telah melalaikan asuhan akhlak di kalangan pelajar-pelajar.
Bahkan yang lebih teruk lagi ialah pusat-pusat pengajian tinggi itu telah
bersungguh-sungguh menabur benih-benih pengetahuan yang bertentangan
dengan nilai Islam serta bercanggah dengan segala prinsip akhlak Islam.
Patutlah kita ingat bahawa akhlak dan nilai-nilai yang menjadi teras
kebangkitan umat barat tidaklah dapat kita jadikan asas kebangkitan kita,
bahkan kita tidak dapat bangun, maju dan berkuasa melainkan setelah kita
menerima prinsip-prinsip akhlak yang telah disediakan kepada kita oleh Islam,
Allah dan rasulnya.
Orang barat boleh berkorban dengan diri dan hartanya untuk
mempertahankan tanahairnya dengan keadaan ia hidup sebagai seorang gila,
menari dan mabuk arak serta melakukan segala perkara kejahatan dan
keruntuhan akhlak, kerana falsafah kebendaan yang menjadi pegangan mereka
tidak menegah itu semua. Tetapi orang Islam mengetahui bahawa semua
perkara tersebut dilarang oleh Allah dan rasulnya tidaklah boleh mengikuti cara
hidup sebegitu dan tidak boleh memilih kebudayaan bentuk sedemikian kecuali
setelah mereka berpaling tadah dari asas-asas pelajaran Islam.
Sesungguhnya disisi orang barat, apabila mereka melakukan perkaraperkara
tersebut, tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlak dan nilainilai
tamadun mereka, tetapi bagi orang Islam, dengan melakukan dosa-dosa itu,
ia telah meruntuhkan prinsip-prinsip yang menjadi landasan akhlak dan nilainilai
kita.
Kedudukan orang Islam jika ia minum arak adalah berlainan sekali
daripada kedudukan orang barat. Soal bahaya akibat arak kepada tubuh dan
jiwa manusia adalah sama, tidak kira samada ia Islam atau kafir. Oleh kerana
arak tidak haram di sisi ugama kafir, maka apabila orang kafir meminumnya, ia
Peranan Pelajar
7
hanya merosakkan tubuh dan jiwanya saja. Adapun akidah dan ugamanya tidak
terlibat.
Hal ini berlainan sekali dengan keadaan orang Islam. Orang Islam tidak
akan melakukan kejahatan itu melainkan apabila jiwanya sudah dirasuk oleh
perasaan memberontak terhadap Allah dan Rasulnya serta oleh perasaan tidak
memperhitungkan lagi hari yang akan ditimbang segala kebaikan dan kejahatan.
Sesudah itu ia tidak akan memadai melakukan satu dosa, bahkan akan
melampaui kepada dosa-dosa lain dan akan mempersetankan segala ikatan dan
kewajipan-kewajipan akhlak, hingga pada satu hari kelak tidak ada lagi perkara
dalam Islam yang patut dihormati dan dimuliakan dan semuanya dihinakannya.
Sejauh mana bahaya tamaddun bukan Islam dalam
masyarakat Islam
Dari itu saudara-saudara patut menyedari bahawa apabila tamadun
bukan Islam itu meresapi di kalangan umat Islam maka bahaya dan
kecelakaannya akan lebih hebat lagi sekiranya ia meresap dikalangan umat
bukan Islam, kerana kesan buruk yang lahir pada umat-umat bukan Islam
adalah sama seperti kesan yang menimpa bagi orang-orang lain juga, seperti
kesan buruk dari orang yang minum arak atau melakukan sesuatu perbuatan
yang buruk.
Adapun kita orang-orang Islam, apabila kita melaku dan menuruti
tamadun sundal itu maka ia melibatkan akidah dan
menggoyang asas-asasnya, juga melemahkan dasar-dasarnya di hati kita, serta
menimbulkan bibit memberontak terhadap Allah dan Rasulnya dan mungkin
menyebabkan keluar dari Ugamanya.
Apabila sebab-sebab buruk ini timbul maka kita tidak boleh lagi tetap
mentaati sesuatu peraturan di dunia ini, kerana orang yang patut kita taati dan
menyerahkan diri kita kepadanya telah pun kita tentangi dia dan kita
abaikannya. Dengan sebab inilah juga apabila seorang Islam itu mula
mengingkari hukum-hukum Islam ia tidak akan memadai dengan sekali dua,
bahkan ia akan terus tergelincir dan mengingkarinya secara berterusan hingga
tidak ada lagi perasaan tanggungjawab tersemat di hatinya dan tidak lagi
menghormati apa jenis undang-undang. Ketika itu keruntuhan akhlaknya tidak
terbatas lagi.
Saudara-saudara juga harus meneliti bahawa apabila seorang Islam yang
percaya kepada Allah, kepada Rasul dan kepada al-Quran, kemudian ia
melakukan perbualan yang ia tahu bahawa Allah menegah ia melakukan
demikian dan Rasul pula mencacinya serta al-Quran telah mengharamkannya
juga telah menjanjikan azab kepadanya pada hari kiamat, maka apa lagi sesudah
prinsip-prinsip iman,
Peranan Pelajar
8
ini yang boleh dikatakan bahawa ia menghormati nilai-nilai akhlak serta
menyanjungnya? Tidak ada lagi yang boleh memaksanya supaya ia patuh
kepada undang-undang yang dibuat oleh lembaga perundangan yang ia tidak
bertuhan kepadanya? Dan manalah ia akan mengorbankan diri dan kepentingan
dirinya
disembahnya? Dan oleh kerana ia telah biasa menceroboh kehormatan syariat
Tuhan yang mulia dan perbuatan melanggar undang-undang itu telah menjadi
tagehannya serta memberontak terhadap undang-undang yang suci di sisi
akidahnya, maka perbuatan menentang undang-undang itu sudah menjadi
kebiasaannya. Oleh itu tidaklah dapat diharapkan darinya lagi untuk mentaati
sesuatu undang-undang pun dalam segala aspek hidup. Orang seperti ini tidak
layak menjadi anggota dalam masyarakat yang bertamadun, apa lagi menjadi
anggota dalam masyarakat Islam.
demi maslahat bangsa dan tanahair yang ia fikir tidak mesti
Dosa mereka yang menyebar kebudayaan sundal di kalangan
pemuda Islam
Apabila manusia faham hakikat yang nyata ini serta tahu benar-benar
sifat-sifatnya, maka mestilah ia menyedari betapa dahsyatnya kesalahan yang
dilakukan oleh orang-orang yang menjadikan pemuda-pemuda kita di pusatpusat
pengajian tinggi itu sebagai orang-orang yang mewah lalu ditanamkan
perasaan suka menari, bergembira, melucah dan mempermain-mainkan nilainilai
ugama, di samping ditaburkannya pula kebudayaan sundal, disogokkan
pula wanita-wanita jelita hingga mereka mati dalam pelukan wanita-wanita itu
dan disebarkan pula penyakit menodai nilai-nilai akhlak Islam. Alangkah
dahsyatnya pengkhianatan mereka!
Oleh yang demikian wajiblah bagi pelajar kita menyedari akibat-akibat
perbuatan ini. Sekiranya pihak-pihak yang berkuasa terjerumus ke lembah
kesalahan ini kerana kejahilan dan kebodohan mereka, maka pelajar-pelajar
wajiblah menjauhinya seberapa yang dapat. Dia samping itu mereka juga
hendaklah membentuk satu pendapat dan kesedaran yang menyeluruh untuk
menjauhkan mereka daripada menjadi mangsa kebudayaan sundal itu dan
untuk menghapuskannya.
Di sini kita harus bertanya sesama kita: Jika timbul di kalangan pelajarpelajar
sendiri perasaan ingin menentang kebudayaan tersebut, maka
dimanakah lagi kekuatan yang dapat meluluskan tamadun tidak bertuhan dan
kebudayaan kuning itu masuk ke pusat-pusat pengajian tinggi dengan cara
paksa?
Memang sudah tidak boleh dinafikan lagi bahawa sekiranya saudarasaudara
sendiri sudah tidak suka menari misalnya, maka sudah tentulah tidak
ada kuasa lagi yang dapat memaksa saudara-saudara untuk menari.
Peranan Pelajar
9
Memanglah ada di sana galakan dan godaan syaitan yang menggalakkan
manusia supaya melakukan perkara-perkara mungkar dan merosakkan adatadat,
nilai,perasaan dan kecenderungan mereka. Tapi apabila pelajar-pelajar
sendiri menyedari bahawa kebudayaan sundal ini merupakan penyakit
kronik yang akan meresap ke dalam diri mereka, maka sudah tentulah mereka
boleh menjauhinya dan menentang gerakan cuba memasukkannya ke pusatpusat
pengajian tinggi. Saya ingin agar ada suatu usaha ditumpukan ke arah
memupuk kesedaran di kalangan pelajar untuk menentang perkara-perkara
mungkar tersebut.
Inilah dua dari beberapa perkara yang bersangkut paut dengan pelajarpelajar
sendiri. Jika mereka amalkan kedua-duanya maka dapatlah mereka
menghapuskan segala perkara mungkar yang bertaburan di pusat-pusat
pengajian tinggi kita dan yang menyebabkan banyak berlaku kerosakan fikiran
dan akhlak.
Sementara itu biarlah saya kaji sekarang dengan ringkas kewajipankewajipan
dan tanggungjawab kerajaan dalam bidang ini.
Bahaya tersebarnya khianat dalam masyarakat
Sesungguhnya perkara pertama sekali yang harus difikirkan oleh kerajaan
dengan cara mendalam ialah: Apakah sebab meluasnya perbuatan rasuah dan
khianat, dan apakah dorongan-dorongan yang berada di belakangnya yang
menyebabkan segala usaha untuk menghapuskannya sia-sia belaka?
Gejala ini sedang menyelubungi umat Islam pada masa ini dan
menjadikan segala peraturan perundangan tidak berfaedah belaka, kerana
undang-undang yang diciptakan untuk memperbaiki kerosakan itu hampirhampir
dipersia-siakan oleh badan-badan pelaksanaan sendiri. Bahkan setiap
kewajipan yang lahir dari pihak pencipta undang-undang itu sendiri yang
membuka pintu baru bagi rasuah.
Perkara ini tidaklah terhenti setakat
inilah penyeludup-penyeludup akan membawa keluar negeri barang-barang
berharga dan menjualkannya kepada seteru-seteru. Bahkan mercka juga
menyeludupkan keluar barang-barang yang sangat diperlukan dalam negeri.
Sebenarnya rasuah ini menguntungkan seteru-seteru kita.
Saudara-saudara patut melangkah setapak lagi ke hadapan, kemudian
hendaklah saudara-saudara berfikir: Orang-orang yang mengamalkan penipuan
terhadap saudara sebangsanya untuk mendapatkan seratus rupiah umpamanya,
ia tidak akan merasa berat untuk menjual rahsia negara kepada seteru-seteru
apabila diupah dengan berpuluh-puluh ribu rupiah.
ini saja, bahkan dengan restu rasuah
Peranan Pelajar
10
Apabila penyakit khianat dan menjual maruah dilakukan oleh beribu-ribu
orang dalam sesuatu negeri maka erti mereka bersedia pula mengorbankan
ugama, akidah, amanah dan tanahair mereka demi kepentingan diri mereka
sendiri. Pada ketika itu anak-anak negeri yang biasa melakukan kerosakan
secara profesional akan menggunakan mereka itu tadi untuk mencapai tujuantujuan
mereka. Begitu juga seteru-seteru akan menjadikan mereka alat yang
boleh menurut telunjuk
untuk memusnahkan kewujudan umat Islam.
Punca-punca tersebarnya khianat
Saudara-saudara, fikirkanlah sejenak, apakah perkara yang menyebabkan
berlakunya gejala yang tidak sihat ini? Adalah satu perkara yang nyata bahawa
mereka yang melakukan gejala tidak sihat, seperti khianat, rasuah, menipu dan
sebagainya itu ialah sekumpulan mereka yang terpelajar dari kalangan kita di
negeri kita sendiri. Mereka itu orang-orang yang berkuasa dalam kerajaan.
Mereka bukanlah orang-orang kampung yang buta huruf.
Mereka itu juga adalah keluaran dari pusat-pusat pengajian tinggi kita
yang ada sekarang. Ini menunjukkan adanya kepincangan dalam sistem
pelajaran kita, kerana ia menghasilkan sebilangan besar orang yang terkena
penyakit khianat dan rasuah.
Apabila kita amati sistem pelajaran ini dapatlah kita mengetahui bahawa
kelemahan asasinya adalah disebabkan oleh asas-asas akidah, tamadun dan
akhlak kita yang sepatutnya berdiri tegak secara berkekalan, tetapi sebaliknya ia
lemah. Di sekelilingnya terdapat nilai-nilai yang mengelirukan dan galakangalakan
supaya orang ramai mengingkari akidah-akidah ini. Hanya sebilangan
yang sedikit saja yang melalui sistem ini dikatakan terselamat tanpa bergoyang
keimanan di hati mereka.
Apa yang memaksa kita berfikir sesudah apa yang saya katakan itu ialah
apabila akidah sebilangan besar kaum terpelajar menjadi lemah maka apakah
lagi yang ada pada kita untuk menjadikan mereka itu pendokong prinsip-prinsip
dan nilai akhlak?
Orang-orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak gerun kepada azab
hari kiamat, tidak ada apa-apa lagi yang boleh menghalangnya daripada
menjadi pengkhianat, pembohong dan mempermudahkan tanggungjawab.
Orang yang tidak percaya kepada kekuasaan yang lebih tinggi selain dari
diri dan kepentingan sendiri, bagaimanakah saudara-saudara dapat meyakinkan
hatinya supaya ia dapat mengorbankan kepentingan dirinya sendiri demi
sesuatu kemuliaan? , kerana untuk sanggup berkorban dengan jiwa dan harta itu
adalah sebahagian dari tunduk kepada kuasa yang tertinggi.
Peranan Pelajar
11
Bagi orang-orang Islam tidak ada tempat yang mesti dipatuhi melainkan
kepada Allah, Rasulnya dan ugamanya. Apabila kita lemahkan perasaan patuh
ini di hati manusia maka akan tumbuhlah perasaan mementingkan diri dan
tidak akan ada lagi perasaan mahu mengorbankan sesuatu yang berharga dan
mulia selain daripada untuk mencapai tujuan-tujuan peribadi mereka.
Kekuatan prinsip Islam dalam memperbaiki umat
Dengan hanya menyematkan sifat patuh tadi ke dalam hati mereka maka
bolehlah saudara-saudara menjadikan mereka golongan orang yang
melaksanakan keadilan, kebenaran dan menjadikan mereka menjauhi segala
kerja yang haram di dunia dengan dorongan takwa kepada Allah dan dengan
perasaan bertanggungjawab di hadapan Allah pada hari kiamat kelak, juga
menjadikan mereka golongan yang senang hati dalam memberikan segala
pengorbanan yang mulia dengan dorongan patuh kepada Allah, Rasul dan
ugamanya.
Sesungguhnya orang-orang bukan Islam itu mempunyai nilai-nilai yang
berbeza dan tempat patuh yang berlainan yang dijadikan asas akhlak mereka.
Jadi, misalnya jika saudara-saudara mahu menanamkan perasaan kasih kepada
punca-punca patuh kepada yang lain daripada Allah, Rasul dan ugamanya di
kalangan umat Islam, maka saudara-saudara memerlukan masa selama lima
puluh tahun untuk menjayakan proses ini, iaitu untuk menukarkan umat Islam
itu kepada yang bukan Islam. Dan saudara-saudara juga perlu kepada lima
puluh tahun yang lain lagi jika saudara-saudara mahu menjadikan mereka satu
bangsa barat yang sempurna. Sebelum tempoh ini, saudara-saudara tidak
berupaya menanamkan di kalangan mereka akhlak kebangsaan yang saudarasaudara
dapati dan gemari pada bangsa-bangsa barat.
Tetapi jika saudara-saudara mahu menegakkan pembentukan umat Islam
ini di atas nilai-nilai akhlak Islam, maka saudara-saudara boleh memulakan
untuk itu dari sekarang juga dan saudara-saudara akan berjaya dalam tempoh
beberapa tahun saja, kerana akidah-akidah Islam yang tersimpul pada tauhid
kerasulan dan percaya kepada hari akhirat itu telah pun diwarisi dari ibubapa
mereka dan akidah-akidah pula telah menjadi darah daging dalam suasana
sekeliling masyarakat Islam dan tradisi kebangsaan orang-orang Islam.
Benih-benih akidah yang telah berakar umbi di bumi Islam sejak beberapa
lama ini jika saudara-saudara siram dengan sedikit air pun nescaya akan tumbuh
subur dan berbuah.
Sesungguhnya penjajah, sekali-kali tidak pernah mengambil berat tentang
tamadun dan akhlak umat islam, bahkan mereka menganggap bahawa keadaan
umat Islam yang ikhlas kepada Islam serta bersifat dengan akhlak Islam itu akan
melahirkan bahaya kepada mereka. Oleh sebab itulah mereka telah
Peranan Pelajar
12
mempraktikkan di negeri-negeri Islam yang dijajahinya sistem pelajaran dan
pendidikan yang mempunyai keistimewaan menggoncangkan tapak iman di
hati-hati kita.
Sistem itu juga mempunyai keistimewaan bagi menimbulkan kekaburan
di sekitar akidah Islam, memperkecilkan tamadun dan menghina-hinakannya di
hadapan mata kita. Perasaan tamak politik penjajahlah yang memaksa mereka
memesongkan kita dari ugama Islam dengan sesungguh hati. Tetapi jika kita
amalkan sistem pelajaran dan pendidikan penjajah sesudah kita bebas dari
belenggu pengabdiannya dan sesudah kita sanggup berdikari, maka itu bererti
kita bersungguh-sungguh mahu membunuh diri.
Guru-guru yang dicurigai
merbahaya kepada Islam
Di pusat-pusat pengajian tinggi kita, terdapat sekumpulan guru-guru
yang menabur benih-benih kekeliruan mengenai Islam di kalangan pelajar.
Mereka sentiasa berusaha menerangkan kepada pelajar-pelajar bahawa ugama
Islam itu tidak mempunyai tamadun, tidak mempunyai kemajuan, tidak
mempunyai dasar-dasar politik dan ekonomi. Kalau pun ada, maka itu tidak
sesuai lagi dengan tuntutan masa sekarang.Mereka berkata bahawa undangundang
Islam itu sudah lapuk dan tidak sesuai lagi dengan zaman kemajuan
sekarang.
Orang-orang Islam menurut mereka tidak pernah mencatit peristiwa
kepahlawanan dalam lembaran sejarah. Pahlawan-pahlawan yang kita dengar
selama ini adalah dari orang-orang yang bukan Islam. Jaguh-jaguh segala ilmu
pengetahuan dan bermacam-macam kesenian dan sastera, juga pereka-pereka
alat sains moden semuanya dari orang-orang yang bukan Islam.
Di sini sukalah saya berkata dengan terus terang bahawa guru-guru yang
mengajar pelajaran-pelajaran seperti ini kepada pemuda-pemuda kita dan
menuangkan fikiran-fikiran sempurna ini, mereka itu adalah pengkhianat
bahkan mereka itulah pengkhianat dan seteru yang paling buruk kepada negerinegeri
Islam, kerana merekalah yang menghapuskan tamadun Islam atau
dengan lain perkataan merekalah yang berusaha untuk menghancurkan negeri.
Alangkah buruknya nasib bangsa yang generasinya dididik oleh
pengkhianat-pengkhianat seperti ini. Dan perkara yang lebih membahayakan hal
ini, terdapat beberapa jabatan di pusat-pusat pengajian tinggi di setengahsetengah
negeri Islam dikendalikan oleh mahaguru-mahaguru bangsa Amerika
dan pakar-pakar pengajian
jabatan-jabatan pendidikan dan ilmu kemasyarakatan. Mereka itu tidak silu-silu
mencurahkan tenaga mereka untuk merosakkan generasi kita dalam hal-hal
yang berkaitan dengan pendidikan dan kemasyarakatan. Tidakkah ini
membunuh diri namanya?
timur. Paling malang lagi mereka ini mengendali
Peranan Pelajar
13
Keaiban sistem-sistem pelajaran
Kerajaan kita juga harus memikirkan: Bagaimanakah cara kita boleh
menghapuskan keaiban yang terdapat dalam sistem pelajaran dan pendidikan
kita? Ada pun pengetahuan-pengetahuan dan kesenian yang diajar di negerinegeri
Islam sebenarnya tidaklah ada cacatnya, Apa yang merosakkannya ialah
orang-orang yang mengendalinya itu tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya.
Oleh sebab itulah mereka menciptanya dengan cara yang dengan
sendirinya menimbulkan di kalangan pelajar-pelajar perasaan tidak percaya
kepada alam semesta dan apa yang ada di dalamnya ini tumbuh. Dengan itu
pelajar-pelajar akan memikirkan bahawa alam ini terjadi dengan sendirinya
tanpa kehendak pihak yang mentadbirkannya, berjalan tanpa dikuasai oleh
sesiapa dan di sana tiada Tuhan yang menjadikannya, menguruskannya dan
mengatur perjalanannya.
Begitu juga tanggapan yang menjadi asas pengetahuan ini ialah: Bahawa
manusia itulah tuan dan pengarah kepada dirinya. la tidak lagi memerlukan
Tuhan untuk memberi petunjuk kepadanya, bahkan pertunjuk dari Tuhan itu
dianggapnya tidak ada. Kedua-dua tanggapan inilah yang mencabut tamadun
Islam dari akar umbinya.
Maka berkewajipanlah kita mengubah aliran ini dalam mencipta setiap
pengetahuan secara aliran baru yang berasaskan iman kepada Allah. Tidaklah
dapat dipertikaikan lagi bahawa kita semua wajib melibatkan diri untuk
mengkaji segala pengetahuan, seperti falsafah dan ilmu kemasyarakatan. Kita
juga harus melibatkan diri untuk mengkaji setiap cabang pengetahuan serta
mengambil faedah dari maklumat-maklumat yang telah dihasilkan oleh manusia
dalam peringkat-peringkat sejarah.
Tetapi sekiranya kita mahu hidup kekal sebagai orang Islam maka
wajiblah kita mempelajari pengetahuan-pengetahuan ini dengan syarat sesudah
pengetahuan itu diislamkan. Tidak syak lagi bahawa pengetahuan ini dalam
bentuknya yang ada sekarang ini akan mengkafirkan kita, samada kita mahu
atau tidak. Inilah masalah pokok bagi sistem pelajaran kita sekarang. Sekiranya
ia lekas difahami dan diubati maka akan hampirlah kita kepada kebajikan dan
kebahagian.
Ramai orang hairan dan dukacita apabila mendengar pendapat ini.
Mereka berkata: Adakah ilmu pengetahuan praktikal (yang memerlukan ujian
dalam bilik makmal) itu mempunyai hubungan dengan ugama Islam. Mereka
bersuara demikian sekalipun mereka telah menyaksikan dengan mata kepala
mereka sendiri apa yang telah berlaku di Rusia yang menyeru kepada konsep
sovit bagi ilmu pengetahuan praktikal.
Peranan Pelajar
14
Dengan nama Allah, katakanlah kepada saya wahai saudara-saudara
sekalian: Jika ilmu pengetahuan praktikal itu tidak ada kaitannya dengan ugama
Islam, maka adakah ianya pula mempunyai kaitan dengan Marxsism?.
Mana-mana anggota masyarakat komunis tidak mahu mempelajari ilmu
pengetahuan, falsafah, sejarah dan ekonomi yang bercorak borjois, tetapi orangorang
itu mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan tersebut yang sudah dicelup
dengan fahaman
dan pakar-pakar sosialis.
Masyarakal sosialis tidak akan kekal tegak atas dasar-dasarnya sekiranya
pelajaran yang dicipta mengikut acuan borjois dibenarkan diajar dalam
pengetahuan masyarakat mereka. Bahkan sudah menjadi kebiasaan bahawa
setiap orang yang mempunyai tamadun dan cara hidup yang tertentu tidak rela
anak-anak mereka dididik dengan ilmu pengetahuan dan kesenian yang dicipta
oleh orang-orang yang menentang tamadun dan cara hidupnya yang tersendiri.
Kerana ini ertinya, akan menghapuskan identitinya serta meresapkannya ke
dalam bentuk yang lain.
Marx dengan tujuan akan lahirlah dengan banyaknya ulamaulama
Ilmu pengetahuan praktikal mempunyai dua aspek
Untuk mengatakan bahawa ilmu pengetahuan praktikal itu bersifat antara
bangsa tidak memihak kepada mana-mana ugama, maka ini
kesalahan yang besar dan kejahilan yang tiada berkesudahan. Sesungguhnya
ilmu pengetahuan tersebut mempunyai dua aspek: Aspek pertama, merupakan
hakikat-hakikat dan undang tabie yang diketahui oleh manusia setelah ia
melalui beberapa percubaan, ujian dan renungan. Aspek ini tidak syak lagi
berbentuk antarabangsa.
Ada pun aspek yang kedua adalah merupakan bentuk pemikiran yang
mencipta atau merakamkan hakikat-hakikat dan maklumat tersebut, kemudian
diletakkan diatas asas teori tertentu. Terjumlah juga ke dalam aspek kedua ini
ialah bahasa yang dipilih oleh pemikiran tadi untuk dijadikan alat takbir bagi
teori-teori tadi. Aspek ini tidaklah sesuatu yang bersifat antarabangsa. Bahkan
setiap penyeru kepada berbagai-bagai tamadun di dunia ini mempunyai caracara
yang tersendiri, ini adalah perkara biasa. Dan apabila kita menyeru untuk
melakukan perubahan dalam ilmu pengetahuan praktikal maka yang kita
maksudkan ialah aspek kedua tadi dan bukanlah aspek yang pertama.
Saya misalkan kepada saudara-saudara semua. Telah menjadi kenyataan
ilmiah bahawa sesuatu benda yang ada di dunia ini apabila ia sejuk maka ia
mengecut kecuali air, kerana apabila air membeku ia memanjang dan apabila ia
menjadi salji maka ia ringan. Dengan sebab itulah salji itu timbul di permukaan
adalah satu
air.
eksperimen.
Ini adalah perkara yang diakui oleh kenyataan ilmiah dan percubaan
Peranan Pelajar
15
Berhadapan dengan hakikat ini, ada dua pendapat;
Pertamanya mengatakan bahawa gejala ini sudah sememangnya menjadi
sifat dan hakikat air itu. Pendapat kedua pula mengatakan bahawa Allah telah
mengurniakan air dengan sifat itu dengan kemurahan nikmat dan
ketuhanannya yang sempura, supaya benda-benda yang ada di lopak-lopak dan
di sungai-sungai dapat hidup. Sekiranya makhluk itu tidak diberi sifat-sifat
sedemikian tadi, nescaya apabila air itu membeku maka jatuhlah ia ke bawah
dan akhirnya lopak-lopak, sungai-sungai dan laut akan bertukar menjadi batu
yang tiada didiami oleh makhluk yang hidup.
Fikirkanlah wahai saudara-saudara: Satu hakikat ditafsirkan oleh dua
orang dengan dua cara tafsiran yang berlainan mengikut dua pendapat yang
berlainan juga: Kedua-dua cara pentafsiran ini meninggalkan dua kesan yang
berbeza dalam fikiran pembaca dan pelajar. Satunya membayangkan hakikat
yang berlaku dan pada waktu yang sama ianya meninggalkan kesan akidah
mentauhidkan Allah, hikmat dan ketuhanannya di dalam fikiran pelajar-pelajar.
Pentafsiran yang satu lagi membayangkan hakikat yang berlaku, tetapi
dengan tafsiran ini orang perseorangan tidak dapat membayangkan konsep
ketuhanan. Lebih jauh dari itu tafsiran ini juga membayangkan satu pendapat
yang berbunyi: Sesungguhnya segala yang berlaku diatas dunia ini adalah
berlaku dengan sendirinya tanpa campurtangan dari hikmat pencipta yang
maha bijak dan ketuhanan Tuhan yang maha berkuasa.
Dan contoh tersebut itu hendaklah disedari bahawa salah satu dari dua
cara mengajar ilmu-ilmu pengetahuan praktikal akan menghasilkan ulamaulama
kebendaan dan cara yang kedua pula akan menghasilkan ulama-ulama
Islam.
Sebenarnya semua bahagian ilmu pengetahuan praktikal itu boleh
menguatkan keimanan kepada Allah dalam hati manusia. Sebagai contoh,
ambillah bahagian-bahagian ilmu tersebut, seperti fizik, kimia, phisiologi, bedah,
biologi dan falak, maka saudara-saudara akan dapati ilmu-ilmu tersebut
membentangkan hakikat-hakikat yang mengkagumkan dan mampu untuk
menjadikan manusia itu benar-benar beriman dengan Allah. Tiada suatu yang
lebih mampu menyuruh beriman dengan Allah selain daripada melalui hakikathakikat
ilmu pengetahuan.
Inilah tanda-tanda atau bukti yang terang benderang yang selalu
diisyaratkan oleh al-Quran dari masa ke semasa. Tetapi oleh kerana ulama kafir
merakamkan hakikat-hakikat ini menurut pandangan mereka maka sebab itulah
perkara ini menjadi tunggang balik. Sepatutnya ia menanamkan akidah tauhid
kepada pelajar-pelajar, tapi ia telah bertukar kepada kebendaan dan
mengingkari wujudnya Allah Taala di samping mentertawa dan mengejekngejekkan
tanggapan yang mengatakan adanya Tuhan.
Peranan Pelajar
16
Saya mahu kerajaan-kerajaan Islam menyedari perbezaan antara dua
aspek ini dan cuba menyelami rahsia persoalan ini. Kita tidak akan dikira
sebagai orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya sedangkan di
pusat pengajian tinggi kita diajarkan ilmu yang mengingkari Allah, ilmu-ilmu
kemasyarakatan yang kufur kepada pencipta yang maha agung dan falsafah
yang enggan mengakui adanya Tuhan.
Sekiranya kita mahu kepada kehidupan bercorak Islam maka hendaklah
kita segera menubuhkan satu badan yang bertugas mengubah kembali susunan
struktur ilmu pengetahuan dan kesenian yang ada sekarang, menyusun bukubuku
baru yang sistematik diterangkan di dalamnya ilmu pengetahuan dan
sastra-sastra mengikut
ugama dan akidah kita terancam dalam negeri-negeri kita sebagai negeri-negeri
Islam.
konsep Islam. Selagi kerja-kerja ini tidak selesai maka
Kewajipan kerajaan dalam pendidikan moral
Perkara kedua yang wajib saya beri ingatan kepada kerajaan ialah
pentingnya mengambil berat tentang pendidikan moral atau akhlak.
Sesungguhnya pendidikan ini sekalipun ianya diperlukan oleh badan pengajian
tapi badan-badan yang menyediakan pegawai-pegawai kerajaanlah yang paling
berhajat kepadanya, samada badan-badan itu khusus melatih tentera, anggota
polis atau pegawai awam.
Adalah wajib diajarkan di institusi ini akhlak-akhlak dan kebudayaan
Islam sebagai mata pelajaran wajib. Fikiran pelajar-pelajarnya hendaklah penuh
dengan akidah-akidah Islam. Mereka hendaklah dididik dengan cara mematuhi
hukum-hukum Islam. Segala unsur yang berbentuk fasik yang boleh
mempermain-mainkan ugama di institusi ini hendaklah ditutup rapat-rapat.
Inilah di antara perkara perkara yang boleh menegakkan negara dan
menguatkan kewujudannya.
Kita sekarang hanya melatih seorang anggota polis dan kita menyangka
apabila ia bernama Abdullah atau Abdul Rahman misalnya maka mestilah ia
berugama Islam. Kita hanya melatihnya dari segi yang diperlukannya untuk
menunaikan tugasnya sebagai seorang anggota polis. Kita langsung tidak
merasa perlu untuk menjadikannya seorang polis yang Islam yang teguh
imannya. Ini memberikan gambaran bahawa sistem latihan kita tidak berbeza
dengan sistem latihan polis lain di dunia, bahkan sistem kita itu bulat-bulat
tiruan dari sistem lain tadi.
Sistem ini akan mengakibatkan bahawa anggota polis itu akan tamat dari
pusat latihan tanpa menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak Islam. Hanya
sekadar yang boleh menjadikannya seorang yang layak menunaikan tugas-tugas
penjaga keamanan, melainkan beberapa orang yang Tuhan kasihi saja yang
Peranan Pelajar
17
mempunyai akhlak Islam. Tetapi ini bukanlah hasil cara latihan kita, bahkan ia
telah sedia berakhlak demikian atau pun ia dapati dari punca yang lain.
Oleh yang demikian tak usahlah saudara-saudara mengeluh jika ada di
antara anggota polis kita yang terkena penyakit rasuah dan segala macam rupa
jenayah dan skandal berlaku di bawah jagaan mereka serta merebaknya
penyeludupan di bawah kawalan mereka, kerana saudara-saudara tidak pernah
berusaha sedikitpun untuk menghiasi mereka dengan akhlak Islam yang mulia.
Pentingnya pendidikan ketenteraan di samping dasar-dasar
Islam
Perkara yang berhubung dengan pendidikan corak ini di negeri-negeri
Islam, jika saudara-saudara lihat sebilangan pejuang di tengah-tengah
perjuangan mereka ini bersemarak dengan sifat kepahlawanan, semangatnya
berkubar-kubar untuk berjihad, cinta kepada mati syahid kerana Allah dan
persediaan yang bersungguh-sungguh dan menghairankan, semuanya ini
bukanlah hasil dari pendidikan di pusat-pusat latihan mereka, tetapi
sebenarnya berpunca dari asuhan ibu yang muslim yang telah menyematkan di
hati pejuang-pejuang gagah itu nama Allah dan Rasulnya sejak pejuang-pejuang
itu masih kecil lagi, ataupun berpunca dan masyarakat Islam yang masih lagi
mempunyai warisan mulia yang meniupkan ke hati pejuang-pejuang itu
makrifat kepadaTuhan, Rasulnya, perjuangan yang mulia, mati syahid kerana
Allah dan menaburkan nilai-nilai keislaman ke dalam fikiran mereka yang
kesemuanya ini tidak ada dalam sistem latihan kita sekarang.
Tetapi, jika kita teruskan usaha-usaha kita untuk merosakkan masyarakat
Islam, maka sampai bilakah kekalnya kesan-kesan makrifat Islam yang mulia
itu? Tidak syak lagi habuan generasi akan datang akan lebih berkurangan lagi.
Ini ialah kerana gadis-gadis yang akan keluar dari pusat-pusat pengajian tinggi
kita pada hari ini tidak dapat kita harapkan lagi untuk mendidik generasi akan
datang dengan makrifat-makrifat ini serta nilai-nilai keislaman melainkan
sebilangan kecil saja.
Ini disebabkan makrifat-makrifat dan nilai tersebut tidak akan tertanam di
hati seseorang melainkan jika ia sentiasa melihat ibunya sembahyang, puasa dan
membaca al-Quran dan sesiapa yang mendengar salah satu darinya maka ia
akan teringatlah kepada Allah dan Rasulnya.
Ada pun ibu-ibu pada masa akan datang mereka tidak pernah menyebut
melainkan nama-nama artis, penari, penyanyi, memberi komentar filem-filem
baru, berbual-bual berkenaan hiburan dan permainan. Amatlah jarang salah
seorang dari mereka itu melembutkan lidahnya dengan menyebut nama Allah
dan Rasulnya.
Peranan Pelajar
18
Dengan keadaan begini bolehkah diharap dari mereka yang terdidik
dengan cara ini untuk berjuang kerana Allah dan Rasulnya, sanggup pula mati
kerana kedua-duanya dan mempunyai perasaan ingin berjihad yang ada pada
setengah-setengah pemuda kita zaman sekarang yang telah memberangsangkan
mereka dari masa ke masa untuk mencatit
pengorbanan yang gemilang.
Sesungguhnya apabila kita ingin menyediakan pemuda-pemuda yang
sanggup menggadai nyawa dan harla kerana Islam, sanggup mati, senyum
mempertahankan negeri Islam, sanggup mempertahankan peraturan hidup
Islam maka tidak ada jalan lain selain dari memikirkan untuk mendidik mereka
dengan pendidikan yang mengukuhkan iman di hati mereka dan menanamkan
akidah dan akhlak untuk memberanikan mereka melakukan pengorbanan yang
besar terhadap Allah mengikut tanggapan orang-orang Islam. Kesemuanya ini
hendaklah diberikan dalam bentuk yang paling tinggi mutunya di samping
latihan ketenteraan yang bermutu.
Inilah alat penangkis tunggal yang boleh melindungi kita dari musuh
yang berganda-ganda lebih kuat dari kita, dan inilah kubu kuat yang melindungi
kita dan membolehkan kita hidup mulia dalam dunia yang penuh dengan
seteru-seteru yang sentiasa merancang untuk menghapuskan kita dari alam
nyata ini. Muga-muga Allah tidak perkenankan usaha mereka.
Di akhirnya kita pohonkan doa kepada Allah Tuhan semesta 'alam.
sejarah kepahlawanan dan

Isnin, 24 Januari 2011

Dunia Artis Panas!!!!


Pelakon popular malaysia di dapati berpakaian seksi sewaktu bercuti di sebuah tempat peraginan. Ahad, 23 Januari 2011

Awas Gula-gula clorets

Produk Gula-Gula: Clorets
 
Pada 22.12.2010 yang lalu saya telah menerima email dari seorang sahabat baik. Pada awalnya saya kurang yakin dengan email berantai yang sering kita terima dan kita tidak pasti kebenarannya. Jika kita menghantar (forward) email yang tidak sahih akan timbul satu fitnah yang berpanjangan. Kekadang email yang kita terima sudah diubahsuai (edit) oleh pihak tidak bertanggung jawab.
 
Sebelum saya forward email dibawah saya cuba mencari bukti kebenarannya. Pada 26.12.2010 saya telah membeli gula-gula Clorets Infinity” seperti yang diberitahu di kedai serbanika yang dimaksudkan. Bila dibuka penutup, saya terus beristiffar, ternyata dan apa yang saya dapati email dibawah ini adalah benar. Begitulah caranya orang kafir latnattulah menyebarkan ajaran sesat untuk menyembah syaitan secara senyap/halus.
 
Jika tidak diambil peduli ini bermakna, jika kita orang islam membeli produk Clorets, sudah pastilah sedikit sebanyak kita menyumbang dana ke agama sesat tersebut. Dan, secara tidak langsung atau tidak sengaja di dalam poket manusia terutamanya orang-orang islam akan terdapat salib di dalam poketnya walaupun dia sedang solat jika ianya tidak mengetahui. Ini salah satu sebab kenapa kita tidak khusyuk bila mengerjakan solat atau ibadah lain kerana kita sering menggunakan produk yang tidak tentu asal usulnya, tidak halal yang kita gunakan atau makan.
 
Pandainya tindakan orang-orang kristian menyebarkan agamanya kepada manusia dan kita orang islam semua tahu, mereka semua adalah golongan orang-orang yang sesat di sisi ALLAH SWT.
 
Mulai hari, sama ada di dalam poket, kereta atau di rumah kita yang mempunyai produk gula-gula Clorets buangkan kedalam tong sampah. Kita orang-orang islam berjanji untuk BOIKOT (tidak membeli/mengguna) produk clorets atau sekutunya.
 
PPIM : Kami sedang mendapatkan penjelasan daripada pihak pengeluar.


Sabtu, 22 Januari 2011

Secret Trick : Math Division Long
Seronok juga kalau tahu cara memudahkan operasi matematik dengan cara paling cepat dan tepat. Bagi murid2 yang rasa matematik itu susah sebenarnya kurang tepat. Subjek matematik adalah subjek yang paling senang untuk mendapat keputusan A jika kita tahu jalan pengiraan dan tricknya. Jadi selamat maju jaya untuk semua murid yang belajar matematik.

Isu InterlokIsu interlok menjadi isu terkini disebabkan kebiadapan sesetengah pihak yang mengambil kesempatan bagi meraih politika milage. Bagi pendapat penulis orang-orang melayu mesti bertegas dalam menangani isu-isu sensitif bukan hanya pandai bercakap secara retorik akhirnya keputusan tidak diambil dan diberi muka kepada mereka yang kurang ajar, dimasa depan mereka makin berani untuk memprovokasikan sesuatu isu dengan sewenang-wenangnya, natijahnya rakyat akan hidup dalam keadaan tidak harmoni.

Buat Renungan kita

Perasaan Ingin Melihat Kemaluan Lelaki Sangat Kuat (Must Read)

Blogger Anak Ibu menghantar komen panjang, respon kepada tampalan Perlukan Penjelasan Pondan.

Tampalan terbabit dicoretkan pada 19 Julai 2009, hari ini saya menerima komen sekian lama saya nantikan.

Saya dapat merasakan coretan penulis lahir dari hati tulus ikhlas dan ingin berkongsikan luahan hati itu bersama semua pembaca. 

Terima kasih kepada Anak Ibu.
...

"Saya lelaki dan saya berani.

Saya dilahirkan dengan keinginan pelik, percaya tak kalau saya cakap dari umur lima tahun perasaan saya nak melihat kemaluan lelaki sangat kuat..sebab nya bila saya terlihat cerita blue yang di buka oleh sepupu saya masa itu terus mencetuskan perasaan ingin tahu tentang lelaki, yang peliknya saya langsung tiada perasaan untuk mengetahui tentang kemaluan perempuan..

Dari kecil saya seperti terdorong oleh satu perasaan untuk menyukai lelaki. Saya tak tahu kenapa, emak kata dulu masa mengandung mak ingat saya anak perempuan dan memang mak ngan ayah suka sangat bila mengetahui dari bidan kampung yang mak saya mengandungkan anak perempuan..tetapi bagi saya itu bukanlah alasan kukuh kenapa saya jadi begini.

Saya ada pak cik yang juga seorang pondan dan tidak berkahwin sampai sekarang. Saya tinggal di kawasan kampung jauh di pedalaman, jadi persekitaran saya tiada pondan. Saya berkawan dengan lelaki dan perempuan. Saya sedikit lembut dan lembik malah adik-adik perempuan saya masa kecil  pun boleh buli saya. Mak ayah selalu marah suruh saya jadi kasar dan ganas tapi saya tak tahu kenapa saya tak reti jadi begitu. Seakan saya tidak di lahirkan seperti sifat budak-budak lelaki lain tetapi dari kecil saya dah biasa di gelar lembik, gembeng, lembut, saya jadi terbiasa..

Saya mula melakukan hubungan terkutuk sewaktu saya berusia 10 tahun oleh kerana sikap ingin tahu mengenai perasaan saya sendiri dan juga pengaruh blue saya dan jiran saya sering melakukan perkara itu. Perkara itu seakan membuat saya lebih seronok dan keinginan dalam diri untuk menjadi perempuan membara. Saya mula merasakan saya adalah seorang wanita kerana saya langsung tiada perasaan seperti lelaki.
Saya minat mengemas rumah, memasak, gubah bunga
malah saya yang paling di harapkan dalam adik beradik saya berbanding yang perempuan.

Masa remaja saya sering inginkan di cintai dan di sayangi..tetapi saya takde perasaan untuk terima wanita dalam diri saya. Saya menganggap wanita dan saya adalah sama bezanya saya dilahirkan di dalam jasad seorang lelaki tetapi dalaman saya,saya merasakan hanyalah jiwa seorang perempuan yang sangat tinggi. Masa remaja saya tahu apa yang saya buat salah di sisi agama tetapi nafsu remaja sangat sukar hendak di bendung, latar belakang agama yang tidak kuat juga menyebabkan saya tidak kisah soal halal haram..

Zaman remaja saya terus menjadi mangsa kepada nafsu saya sendiri. Teman sekolah, jiran, kawan, bapa kawan, cikgu, semuanya pernah memuaskan nafsu bersama saya. Hakikatnya samada anda bermain dengan sama jenis atau berlainan jenis, ia adalah semata-mata soal melepaskan nafsu memasing, ialah hukum sexs luar tabiee pun seperti berzina juga kan (wallahualam kalau tak silap saya) tetapi saya tak pernah mengatakan apa yang saya buat adalah betul dan saya masih waras sebagai seorang Islam, cuma masa dan ketentuaan untuk saya berubah ketika itu belum tiba.

Apabila tamat universiti saya semakin berani memakai pakaian seperti wanita. Saya memikirkan igin memenuhi kinginan jiwa dan nafsu saya, menjadi wanita  walaupun tidak sempurna. Saya banggan dengan kehidupan saya menjadi wanita, berpakain wanita kerana itu apa yang jiwa saya rasa saya tidak peduli apa org ingin berkata, anda mengutuk atau anda membenci, itu harga yang saya pasti terima jika memilih untuk menjadi wanita. Saya lebih pentingkan tuntutan nafsu dan jiwa saya daripada hal remeh masyarakat yang tidak boleh terima. Apapun kewujudan saya masih ada segelintir yang boleh terima dan itu sudah cukup membahagiakan saya.

Orang kata selagi kita tak berada dalam kasut seseorang..kita tidak akan tahu bagaimana mereka berfikir, saya menjalani pelbagai warna kehidupan bergelar pondan/maknyah/bapok, apa sahaja gelaran yang diberi sekarang ini. Saya berkawan dari adik-adik yang baru nak naik, sampai lak mak ayam yang dah tua kertu. Saya melihat kehidupan dan keindahan hidup seorang pondan ini tersangatlah sementara, indahnya di rasa sangat sedikit tapi sengsara dan penderitaan yang di lalui oleh pondan amatlah banyak.

Saya mula sangsi dengan kehendak dan tuntutan jiwa saya, saya mula mengenang dan berfikir adakah jiwa ini sangat membahagiakan saya? Saya mula bosan dengan kehidupan yang tiada penghujung, hanya menjadi tua dan akhirnya mengharap kawan-kawan pondan menjaga. Tiada keluarga kalau sudah di buang keluarga kerana memilih menjadi pondan atapun jika masih ada keluarga, keluarga tak mampu lagi menjaga pondan yang sudah tua kerana keluarga ada tanggunjawab sendiri.

Kehidupan di waktu tua sangatlah menakutkan saya, tiada pondan yang hidup bahagia malah pondan yang pernah menjadi ratu cantik Singapore dan berkahwin dengan lelaki Jerman yag kaya setelah menjalankan operation menukar kemaluan juga kembali ke Malaysia seorang diri tanpa ada apa untuknya kerana tidak boleh menuntut harta suami sebab tiada anak. Semua ini menguatkan lagi hati saya ingin berubah tapi apa yang membuat saya sukar saya tewas dengan nafsu saya yang membara.

Tapi berkat doa ibu saya yang tak henti2 siang dan malam mendoakan saya, saya di beri sinar. dari berpakaian seperti perempaun setiap masa, saya berpakaian seperti lelaki. Saya tinggalkan dunia pondan saya. Kalau dulu saya mengharap ada tangan-tangan untuk membawa saya berubah tetapi sebenarnya saya silap sebab hanya diri dan hati saya yang boleh melawan nafsu saya dan juga tanpa doa ibu saya dan keluarga saya yang tidak henti-henti bersabar dengan perangai saya yang membawa malu kepada mereka, akhirnya Allah bagi saya sinar.

Syukur alhamdulillah sekarang sudah hampir 5 tahun saya meninggalkan dunia pondan sedikit sebanyak saya dapat berubah walaupun hitam di hati itu masih ada walaupun bukan seratus peratus perubahan saya tapi saya masih terus mendaki mengharapkan saya akan menjadi muslim yang sejati. Pesanan saya, jangan berputus asa, beri sokongan dan dorongan, timbulkan kesedaran yang tinggi, doakan yang terbaik, Insya Allah mereka akan berubah seperti saya. Kami hanyalah golongan yang tewas dengan dugaan yang Allah beri iaitu nafsu kami. Saya percaya anda juga sukar mengawal nafsu anda walau apa pun jenis nafsu anda, tolonglah golongan ini dengan ikhlas, nasihat lah mereka dengan bijaksana. Sama juga golongan remaja lain yang banyak terpesong, mereka cuma sesat dek budaya kita yang semakin jauh dari landasan agama yang sebenar. Dugaan sangat tinggi zaman sekarang, hanya memiliki masyarakat yang lebih baik, kawan dan persekitaran yang lebih baik dapat mengubah semuanya menjadi lebih baik, wallahualam. Maafkan saya kalau tersalah.

P/s:  Saya tertarik isu toilet tu, masa saya jadi pondan saya masuk toilet perempuan sebab saya masuk toilet lelaki  saya malu dan takut dianggap cuba mngorat lelaki kat dalam toilet.  Saya masuk toilet pempuan paling kuat pun kena jeling je la tapi nak wat camne dah saya lagi cantik daripada perempuan yang kena jeling tu, ahahah, maafkan saya sekadar gurauan.
P/s: Kepada pondan di luar sana, jangan pernah berputus asa untuk mengharapkan kehidupan sebagai manusia normal lain, Allah kan ada"

Sabtu, 15 Januari 2011

Mengenali apa itu disleksia

Apa itu Disleksia?
Disleksia bukannya satu penyakit, tetapi merupakan salah satu gangguan dalam pembelajaran yang biasanya dialami oleh kanak-kanak. Lazimnya, masalah pembelajaran yang dihadapi adalah seperti membaca, menulis, mengeja, dan kemahiran mengira. Oleh itu disleksia merujuk kepada mereka yang menghadapi masalah untuk membaca dan menulis walaupun mempunyai daya pemikiran yang normal.
Mereka yang mempunyai disleksia bukannya menghadapi kecacatan malah sebahagian daripada orang-orang yang terkenal juga mempunyai disleksia. Sesetengah mereka yang mempunyai keadaan disleksia mempunyai kesukaran untuk menyebut perkataan yang panjang, sukar mempelajari turutan seperti nama bulan, dan sifir. Setiap orang yang menghidap disleksia mempunyai masalah yang tidak serupa dengan penghidap yang lain.
Disleksia juga bukan disebabkan kecerdasan yang lemah serta penglihatan tetapi penghidap disleksia tidak mengecam sesuatu dalam keadaan terbalik. Ternyata sekali disleksia menghuraikan sesuatu kelainan dalam otak, selalunya ia adalah pemberian Tuhan yang terus berkembang dalam diri seseorang dengan cara yang berlainan.
Kanak-kanak yang mengalami disleksia bukanlah tergolong dalam golongan yang bodoh. Daripada kajian-kajian mendapati mereka mempunyai tahap kecerdasan intelektual yang normal dan tidak mempunyai masalah pendengaran dan penglihatan. Ibu bapa mempunyai banyak pilihan untuk memberi pendidikan berterusan kepada anak-anak dengan memilih menghantar mereka ke sekolah biasa yang mempunyai kelas khas disleksia seliaan JPN atau mendapatkan nasihat daripada JKM untuk menghantar anak-anak ke Pendidikan Khas. Kanak-kanak ini akan diberikan bimbingan dengan betul untuk berdikari tanpa memerlukan bantuan ibu bapa apabila dewasa.
Selain itu terdapat juga beberapa perkataan lain yang berkaitan dengan disleksia, antaranya ialah:
* Dyscalculia (Diskalkulia) – bermasalah dalam pengiraan ataupun matematik;
* Dysgraphia (Disgrafia) – bermasalah dalam bahasa; dan
* Dyspraxia (Dispraksia) – bermasalah dalam koordinasi motor-mata-tangan.
Ciri-ciri penghidap Disleksia
1. Selalunya dikesan pada peringkat awal persekolahan kanak-kanak.
2. Lambat membaca dan mempunyai tulisan tangan yang buruk.
3. Ketika membaca, sering mengurang dan menambah pada sesuatu perkataan.
4. Sering keliru dengan sesuatu perkataan pada huruf-huruf tertentu contohnya ‘b’ dianggap ‘p’ dan ‘p’ dianggap ‘q’.
5. Perhatian mudah terganggu atau gagal untuk menghabiskan sesuatu kerja hingga habis.
6. Cenderung menjadi seorang yang impulsif atau sering mengikut perasaan sendiri tanpa memikirkan orang lain.
7. Sering berlaku dalam kalangan lelaki.
8. Kerap berlaku dalam kalangan pasangan kembar, kanak-kanak yang lahir tidak cukup bulan, anak-anak yang lahir daripada ibu yang sudah berumur, dan kanak-kanak yang pernah mengalami kecederaan pada kepala.
9. Masalah disleksia boleh berlanjutan sehingga dewasa.
Punca-Punca Disleksia
Punca disleksia dipercayai akibat daripada cara kerja otak yang berbeza daripada keadaan yang normal. Apabila ujian imbasan dijalankan ke atas penghidap disleksia, didapati cara otak mereka memproses maklumat agak berbeza daripada biasa. Perbezaan ini mungkin disebabkan oleh kecacatan pada otak yang berlaku semasa dalam kandungan ataupun daripada kemalangan.
Faktor keturunan juga dikatakan sebagai salah satu punca disleksia. Kajian perubatan di barat mendapati kanak-kanak penghidap disleksia mempunyai latar belakang keluarga yang ada turut mempunyai penghidap sindrom berkenaan.
Masalah Kanak-Kanak yang Menghadapi Disleksia
Masalah utama yang dihadapi kanak-kanak disleksia kebanyakanya adalah dalam proses pembelajaran. Permasalahan ini boleh dikelaskan kepada;
Mengeja
Kelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk menyampaikan pengetahuan yang diperolehi adalah terhad. Untuk tempoh jangka masa yang panjang kelemahan dalam proses mengeja akan memberi kesan terhadap kelemahan membaca. Timbulnya masalah ini adalah berpunca daripada masalah-masalah awalan seperti terdapatnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-huruf seperti;
m – w y –g – j u – n m – n
c – e p – q h – n b – d
Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf seperti
t – h f – v
Membaca
Kesukaran ini menghadkan kebolehan kanak-kanak untuk mendapatkan maklumat daripada rujukan-rujukan yang berkaitan. Secara langsung ianya akan membuat kanak-kanak merasa rendah diri dan tidak berkeyakinan. Mereka cenderung menterbalikkan perkataan seperti:
Batu – tuba
Gula – lagu

Selain itu mereka juga melakukan pembalikkan dalam ayat. Contohnya seperti berikut:
pada masa yang sama – dapa masa yang masa
Kekeliruan perkataan antara Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. Contohnya seperti berikut:
Jam – jem
cat – cat


Menulis
Kanak-kanak ini juga mengalami kesukaran untuk memindahkan maklumat ke atas kertas. Mereka juga mengalami kesukaran untuk memegang pensel dan tidak dapat menulis mengikut garisan yang disediakan. Kanak-kanak ini juga cenderung menulis perkataan yang pelik-pelik.


hasil kerja murid pemulihan khasBercakap dan mendengar
Terdapat juga dalam kalangan mereka yang mengalami kesukaran untuk bertutur. Mereka juga kelihatan seperti tidak mendengar atau mempedulikan. Hal ini berlaku disebabkan kelambatan dalam proses maklumat yang diperolehi. Mereka juga tidak melakukan atau menyusun sesuatu mengikut susunan.
Nombor
Kanak-kanak ini juga menghadapi kesukaran dalam pembelajaran yang berkaitan dengan matematik mental. Terdapat kekeliruan terhadap tanda dan simbol dan suka menterbalikkan nombor yang sama. Contohnya seperti berikut :
3 – 5 – 8
9 – 6

Masalah fizikal, pengurusan diri dan sosial
- Pakaian sentiasa tidak kemas tetapi tidak kotor dan pandai membutangkan baju, kidal dan pandai mengikat tali kasut
- Kelihatan berminat dalam pelajaran tetapi dilabel pemalas dan kelihatan bodoh
- Skop penglihatan yang terhad di mana keliru antara depan, belakang, kiri, kanan,, atas, bawah serta pengamatan yang lemah.
Rawatan Kanak-Kanak Disleksia
Berikut adalah beberapa cadangan untuk rawatan kanak-kanak disleksia. Apa pun ia bergantung kepada kesesuaian keadaan kanak-kanak.
1. Membawa berjumpa dengan pakar pisikologi pembelajaran atau psikologi klinikal pada peringkat awal.
2. Membantu kanak-kanak memahami bahawa walaupun dia mungkin berbeza dalam banyak hal tetapi tetap disayangi.
3. Menambah dan menggalakkan sebarang kemahiran istimewa bakat atau kebolehan semulajadi.
4. Sentiasa sabar melayani karenah mereka yang mana biasanya kecewa dengan kegagalan yang berterusan.
5. Membacakan cerita untuk anak-anak dan sentiasa mendampingi mereka.
6. Memberikan bantuan dan latihan pembelajaran sebelum memasuki tadika.
7. Mengamalkan suasana kasih sayang serta bersikap perihatin dalam mengekalkan suasana harmoni.
8. Membuat aktiviti berkeluarga serta memberi bimbingan dalam bidang akademik.
9. Mengamalkan konsep diri diberi ganjaran atau pujian contohnya bagus, pandai.